Hosting,Host,เช่าโฮส,โฮสติ้ง,Domain,Web Hosting,Space,servers,private server,dedicated,reseller,website design,hosts,virtual server,web host,domains,colocation,webhosting,thai host,php hosting,webhost,domainname,เช่า server,domain hosting,dedicated server,joomla hosting,thai hosting,reseller hosting,server hosting,linux hosting,windows hosting,thailand hosting,เช่า hosting,บริการ hosting,mail hosting,web hosting thailand,vps hosting,website hosting,email hosting,hosting service,thai web hosting,window hosting,cpanel hosting ,linux web hosting,hosting services,windows web hosting,virtual hosting,dedicated hosting,web hosting service,hosting provider,hosting in thailand ,hosting plesk,web hosting in thailand,เว็บ hosting,hosting ราคา,ทำ hosting,พื้นที่ hosting,สมัคร hosting,hosting คุณภาพ
reseller hosting,reseller host,reseller web hosting,resellers hosting,reseller plan,reseller hosting plan,reseller program,windows reseller,linux reseller,reseller webhosting,cpanel reseller,website reseller,webhosting resellers,reseller web host,resellers,linux hosting,hosting provider,hosting service,asp web hosting,php web hosting,best hosting,hosting services,top web hosting
Hosting, Host, Web Hosting, Reseller Hosting, Colocation, Dedicated Server, Web Design, Control Panel Software, Ensim, Plesk, Cpanel, Directadmin
Dedicated server,เช่าเครื่อง,หาเช่าเครื่อง,เช่า Server,Dedicated hosting,ราคา dedicated,manage server,Dedicated dell,server dell,Dell R200,Dell R300,Dell R410
Plesk,plesk control panel,plesk free,plesk download,Plesk Reseller,install plesk,plesk windows,plesk key,control panels,host plesk ,server plesk ,plesk linux,upgrade plesk,plesk for windows,plesk license ,plesk panel,Parallels Plesk,การ ใช้ plesk,plesk ราคา,parallels plesk control panel ,plesk 9,plesk panel 9.2,Parallels Pro Control Panel,Ensim,Directadmin,Cpanel,Mailenable,Control panel,Smartermail

 
 
 เงื่อนไขการให้บริการลูกค้า ร่วมกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

       เรียนผู้ใช้บริการทุกท่าน เนื่องจากทาง บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ จำกัด ได้ให้บริการในเรื่องของการจด Domain, Hosting และ VPS กับลูกค้าจำนวนมาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทางราชการว่าด้วยพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 รวมถึงขอบข่ายความดูแลของบริษัท จึงขอแจ้งเงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

เงื่อนไขการให้บริการ Domain Name

 1. ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการรวมทั้งที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้รวมทั้ง E-mail Address ที่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนนั้น
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการโดเมนเนมใช้ชื่อโดเมนเนมเพื่อการนำเสนอ หรือจัดทำ URL Forwarding ไปยังข้อมูล หรือ อ้างอิงถึงแหล่งข้อมูลอันผิดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker), ข้อมูลที่เกี่ยวกับ การแอบอ้าง ข้อมูลทางบัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร, ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่ เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. สำหรับบริการจดทะเบียนโดเมน ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการ จัดการโดเมนทั้งสิ้น โดยโดเมนต่าง ๆ ที่ถูกจดทะเบียนขึ้น จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้บริการทั้งหมด
 4. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทย์เกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดเมนระหว่างผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่น บริษัทจะถือเอา ข้อมูล ของผู้ที่จดทะเบียนโดเมนเนมไว้ในระบบเป็นข้อมูลหลัก หากผู้จดทะเบียนโดเมนเนมต้องการเปลี่ยนแปลง สิทธิ์ในการ เป็นเจ้าของโดเมนเนม สามารถกระทำได้ตาม ระเบียบการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ โดเมนเนม
 5. หากพบว่าผู้ใช้บริการโดเมนเนม ละเมิดข้อห้ามตามประกาศของบริษัท หรือผิดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือ นำไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฏหมายในราชอาณาจักรไทย ทางบริษัทจำเป็นต้องงดการให้บริการชื่อโดเมนเนมดังกล่าวทันที โดยไม่จำเป็นต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการไม่สามารถถือเป็นเหตุแห่งการขอคืนค่าบริการได้

เงื่อนไขการให้บริการ Hosting (Web and Email)

 1. ห้ามผู้ใช้บริการแอบอ้างข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการแสดงตัวตน ในการเปิดใช้บริการใด ๆ กับทางบริษัท หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่า ผู้ใช้บริการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ สามารถระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้อง แจ้งล่วงหน้า
 2. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 3. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 4. เราขอสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการ Script ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ใช้บริการ ไม่ดูแลการทำงานของเว็บที่ตนเองติดตั้ง ไว้ จนเกิดผลเสียต่อระบบ หรือผู้ใช้งานรายอื่น โดยทันทีที่ตรวจสอบพบ หรือได้รับการร้องเรียนจากลูกค้ารายอื่น ถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำงานของ Script เหล่านั้น
 5. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งอีเมล์ขยะ(Spam e-mail) ในลักษณะของ Spamming (Unsolicited e-mail) หรือในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทางเราเห็นว่าเป็นการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับอีเมล์ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผู้อื่น หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ใช้งานเว็บโฮสติ้งที่ใช้ทรัพยากรของระบบ  เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจาก ภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม irc, eggdrop, backdoor shell, Proxy/VPN,Proxy, Bittorrent Client,Bittorrent Tracker, Torrentflux และอื่นๆ หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ Peer to Peer ทุกประเภท ผู้ให้บริการจะยกเลิกการให้บริการเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือน ล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมาย ของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมาย และตลอดจนดำเนินการทางกฎหมาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด
 6. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 7. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการ รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ช้บริการสามารถสำรองข้อมูลด้วยตัวท่านเองได้ โดย ผ่านทาง Control Panel ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสำรองข้อมูลเว็บเก็บไว้ได้เช่นกัน และขอให้ดำเนินการสำรองข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 8. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบในเรื่อง ระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องมาจากปัญหาระบบเครือข่าย ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควมคุม ซึ่งจะแจ้งให้ทางผู้รับบริการทราบและจะหาทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ในเวลาที่เหมาะสม
 9. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการ ใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และ จะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ภายใน 15 วันทำการหลังครบกำหนดชำระ
 10. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 11. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะ แจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ VPS

 1. บริษัทมีหน้าที่เตรียม VPS ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล VPS ด้วย ตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VPS เท่านั้น
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับ ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้
 3. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่บริษัททำการ reboot และ on/off อุปกรณ์ของตนได้ โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ พร้อมทั้งระบุหมายเลข IP และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน บริษัทไม่สามารถทำการ reboot หรือ on/off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบและการกระทำอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทจะดำเนิน การตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้
 5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท ลง Management Application เพื่อใช้ในการจัดการ และดูแลสถานภาพของเครื่อง Server
 6. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่บริษัทจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่น ใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม
 7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ และบริษัทไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ส่งผลทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้
 8. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root หรือ Administrator เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง บริษัทจะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาใดๆ
 9. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท
 10. ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ ความผิด ของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
 11. ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการ รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ช้บริการสามารถสำรองข้อมูลด้วยตัวท่านเองได้ โดย ผ่านทาง Control Panel ของเรา ซึ่งจะทำให้ท่านสำรองข้อมูลเว็บเก็บไว้ได้เช่นกัน และขอให้ดำเนินการสำรองข้อมูลอยู่อย่างสม่ำเสมอ
 12. ผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบในเรื่อง ระบบที่ไม่สามารถให้บริการได้เนื่องมาจากปัญหาระบบเครือข่าย ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควมคุม ซึ่งจะแจ้งให้ทางผู้รับบริการทราบและจะหาทางดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ในเวลาที่เหมาะสม
 13. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการ ใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 5 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ และ จะทำการลบข้อมูลของผู้ใช้ทั้งหมด ภายใน 15 วันทำการหลังครบกำหนดชำระ
 14. ผู้ใช้บริการ ได้อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงนี้แล้ว เห็นชอบทุกประการ ผู้ใช้บริการจึงใช้บริการของผู้ให้บริการ
 15. ข้อตกลงการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ให้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะ แจ้งให้ทราบหลังจากนำมาใช้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการให้บริการ
 16. ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมายทุกชนิด โดยเฉพาะการละเมิด ลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.), เว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการ Download แฟ้มข้อมูลที่ ผิดกฎหมาย, MP3, Software, VDO & Voice Clips, Music Online ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงไฟล์ประเภทอื่นๆ ที่มีข้อมูลอันได้กล่าวมาแล้ว เว็บไซต์ที่เกี่ยวเนื่องกับ การทำผิดต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์หรือการกระทำที่ขัดต่อจารีต ประเพณี ขนบธรรมเนียม และศีลธรรม ของประเทศไทย, เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพนันทุกชนิด, เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาส่อไปทางลามก อนาจาร เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิ้งค์ ไปยังเว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารทุกประเภท หากเกิดกรณีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บริการ Hosting และ VPS โดยทั่วไป  

  • ขอนำแนะให้ผู้ใช้บริการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำแสมอ ผ่านทาง FTP หรือ Control Panel  
  • อย่าบอก Password ของท่านแก่ผู้อื่น
  • อย่าให้ผู้อื่นยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเข้าอินเตอร์เน็ต โดยที่ท่านใช้ระบบสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์จำ Username และ Password เอาไว้
  • อย่าติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในบ้านหรือที่ทำงานโดยไม่ใช้มาตรการการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ
  • อย่าเข้าสู่ระบบด้วย user ID และ password ที่ไม่ใช่ของท่านเอง
  • อย่านำ user ID และ password ของผู้อื่นไปใช้งานหรือเผยแพร่
  • อย่าส่งต่อซึ่งภาพหรือข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหวที่ผิด
  • อย่า กด "remember me" หรือ "remember password" ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
  • อย่า log-in เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินที่เครื่องสาธารณะ
  • อย่าใช้ WiFi (Wireless LAN) ที่เปิดให้ใช้ฟรี โดยปราศจากการเข้ารหัสลับข้อมูล
  • อย่าทำผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะมาตรา ๑๔ ถึง ๑๖ เสียเอง ไม่ว่าโดยบังเอิญหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ

   

   
 
  Untitled Document
 Copyright 2009 Thaibiz Provider co.,Ltd. All rights reserved. Thaibizhost.com is a subsidiary of Thaibiz Provider Co.,Ltd. www.tbpgroup.com