contact us | thaibizhost.com
home | thaibizhost.com about us | thaibizhost.com data center | thaibizhost.com dedicated server | thaibizhost.com rack server | thaibizhost.com co-location | thaibizhost.com hosting software | thaibizhost.com hosting enterprise | thaibizhost.com

 

ensim | thaibizhost.com

swsoft | thaibizhost.com


migration service | thaibizhost.com
 
เป็นบริการเสริมในการที่มีส่วนช่วยในส่วนของ ปรับย้าย หรือ การ Migration Data ทั้งข้อมูล Site และ Email เพื่อให้ท่านง่ายต่อการ Scale up หรือปรับเปลี่ยน Hardware ที่ใช้ในการทำงานของระบบ หรือมีการปรับเปลี่ยน Control Panel Software ต่างๆ รวมถึงบริการติดตั้งและ Configuration Control panel Software หรือติดตั้ง Application เสริมต่างๆ เช่น Firewall, MRTG
Service Include
- Backup Full Data on Storage
- Reinstallation Operating Software ( Linux , Windows 2003 )
- Install Hosting Software ( Ensim , Plesk , Cpanel , Helm , Directadmin )
- Configuration , Security Server
- Migration Data to New server
* ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวน Site หรือข้อมูลที่อยู่บน Server

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ จำกัด โทร 02-962-2112-3

Additional Services
Security Services | thaibizhost.com Antivirus / Spam Gateway | thaibizhost.com Monitoring Services | thaibizhost.com Storage Backup Solutions Migration Services | thaibizhost.com Hardware Spare Services | thaibizhost.com
           

 

 VPS (Virtual Private) | thaibizhost.com

HSPcomplete | thaibizhost.com